Uslovi kupovine

Poštovani,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta pethouse.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta pethouse.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Opšti uslovi

Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta

PetHouse.rs garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Svi proizvodi su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. PetHouse.rs se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Hvala na poverenju